1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.ecbpolska.pl  i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ECB Polska Sp. z o.o. jest Administratorem Danych Osobowych. Dokument powstał w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest ECB Polska Sp. z o.o. prowadząca działalność pod adresem: ul. Ozimska 48, 45-368 Opole, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7543068454, REGON: 161498127. Dane kontaktowe Administratora Danych dostępne są w zakładce Kontakt.

Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest pod adresem bok@ecbpolska.pl.

 1. Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzaniem danych osobowych jest co do zasady każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy wyraziłeś na to zgodę, lub gdy Administrator posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać mu Twoje dane osobowe.

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych przez ECB Polska Sp. z o.o., wraz z podstawami prawnymi umożliwiającymi przetwarzanie:

Cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez ECB Polska Sp. z o.o.:

Cel Podstawa prawna Zakres przetwarzanych danych Okres przechowywania danych
Realizacja procesu rekrutacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą Imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, informacje o posiadanym prawie jazdy, stopień znajomości języków obcych, przebieg wykształcenia, dodatkowe umiejętności i certyfikaty, wizerunek, pozostałe dane zawarte w cv kandydatów do pracy Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte po 3 miesiącach od wprowadzenia do bazy w przypadku niepodjęcia zatrudnienia.
Prowadzenie korespondencji Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytania oraz przesyłanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną Dane osobowe stron korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.
Nawiązanie kontaktu za pomocą portalu społecznościowego Facebook lub aplikacji (Messenger/Instagram/LinkedIn) Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie i utrzymanie z Tobą kontaktu Dane osobowe w zakresie podanym w Twoim profilu i interakcji na naszym profilu w serwisie społecznościowym. Treść korespondencji. Dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia profilu lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.
Nawiązanie kontaktu za pomocą funkcji czatu umieszczonej na stronie internetowej Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest nawiązanie kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania Dane przekazane w treści korespondencji oraz w załącznikach przesłanych za pośrednictwem czatu. Dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.
Korzystanie z formularza kontaktowego  Art. 6 ust. 1 lit. f), RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest udzielenie odpowiedzi na zapytania oraz przesyłanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną Dane stanowiące treść przesłanej wiadomości. Dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

 • konieczność osiągnięcia danego celu;
 • okres niezbędny dla realizacji naszych usług;
 • okres na jaki została udzielona zgoda;
 • przepisy prawa.
 1. Przechowywanie danych osobowych

ECB Polska Sp. z o.o. stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Gdy spółka zakończy cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 • wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych;
 • w przypadku prowadzonej korespondencji, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;
 • w przypadku korzystania z naszych mediów społecznościowych, dane będą przechowywane prze okres prowadzenia profilu lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń;
 • w przypadku korzystania z funkcji czatu na stronie internetowej, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;.
 • w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;.
 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności partnerom ECB Polska Sp. z o.o., podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną oraz księgową, serwisowi IT oraz dostawcom usług hostingu.

Czy przesyłamy Twoje dane do państw trzecich?

W ramach prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz promowania swojej działalności posiadamy konto w serwisie społecznościowym Facebook, Instagram (Meta) oraz LinkedIn.

Korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Meta oraz LinkedIn wiąże się z koniecznością przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z zasadami tych mediów społecznościowych. Podmioty te przystąpiły do programu Data Privacy Framework, który gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

Korzystanie z innych funkcjonalności oferowanych przez portale oparte jest na zasadach opisanych w ich regulaminach.

Wybierając samodzielnie formę kontaktu spoza oficjalnie wskazanych na stronie internetowej przez spółkę ECB Polska Sp. z o.o. kanałów, działasz w oparciu o własną wolę, a spółka nie odpowiada za bezpieczeństwo danych przekazywanych przez Ciebie dobrowolnie takimi kanałami.

 1. Prawa osób których dane dotyczą

Każdy, kto przekazuje nam swoje dane osobowe, ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że w dowolnym momencie masz prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby - na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. Prawo do sprostowania danych – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 3. Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji;
 5. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi;
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 8. Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie.

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu

 1. Informacja o plikach cookies

Pliki cookies to pliki z danymi informatycznymi, pełniące bardzo ważną funkcję, ułatwiając korzystanie z Internetu, pozwalając na lepsze, szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze wykorzystywanie go. Plik cookie jest automatycznie tworzony w czasie odwiedzania strony internetowej i zapisywany na urządzeniu końcowym (komputer, smartphone, tablet) a jego kopia jest wysyłana na serwer www. Pliki cookie pozwalają na rozpoznawanie urządzenia użytkownika i odpowiednie dostosowanie wyglądu oraz zachowania strony do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies potrzebne są również w przypadku konieczności zalogowania użytkownika. Cookies pozwalają na przechowywanie i pobieranie informacji dotyczących sposobu poruszania się użytkownika po stronie internetowej. Zbierane przez cookies dane są jednak dość mocno ograniczone i służą głownie do obsługi wizyty na stronie oraz do celów statystycznych. Dotyczą one takich danych jak: numer IP, który łączy się ze stroną, nazwę strony, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym, dane wykorzystywanej przeglądarki, zastosowanej rozdzielczości, czasu trwania odwiedzin, typu terminala, z którego wykonywana jest wizyta na stronie, itp. Dane takie jak imię, nazwisko użytkownika, adres pocztowy, telefon, itp., z którego następuje połączenie nie są uzyskiwane.

Serwis www.ecbpolska.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na poświęconych im stronach internetowych, np.: http://wszystkoociasteczkach.pl

Do czego potrzebne są pliki cookie

Pliki cookies wykorzystywane są na naszej stronie w celu:

 • Dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji przygotowywania wyświetlanych informacji.  W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio przygotować do wyświetlenia stronę mając na uwadze system operacyjny, typ przeglądarki, rozdzielczość i proporcje ekranu, rodzaj urządzenia, itp.,
 • Tworzenia statystyk i zestawień, które pomagają nam poznać, które materiały cieszą się największą popularnością, które podstrony są najczęściej odwiedzane, jak długo użytkownicy przebywają na naszych stronach, z jakich urządzeń korzystają, co umożliwia nam dalsze ulepszanie struktury naszego serwisu i jego zawartości. Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych
 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.

Rodzaje cookies

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Jak wykorzystujemy pliki cookie

Pliki cookie wykorzystywane na naszej stronie przechowują identyfikator lub instrukcje pozwalające na zarządzanie treściami udostępnianymi użytkownikowi oraz sposobem ich udostępniania jak tez statystyką. Pliki cookie wykorzystywane przez naszą stronę pozwalają na:

 • dopasowanie treści publikowanych i prezentowanych w serwisie,
 • łatwiejsze poruszanie się użytkownika po naszej stronie
 • monitorując sposób poruszania się podczas sesji, aby zapewnić jakość i bezpieczeństwo poruszania się po stronie;
 • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl)
 • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing) (http://support.google.com/adwords/answer/2407785)
 • zapisując informacje wpisywane w polach, gdy użytkownik zmienia stronę;
 • pozwalając użytkownikowi na pozostanie na tym samym serwerze przez cały czas sesji;
 • dopasowując język strony do kraju, z którego użytkownik się łączy;
 • mierzenie skuteczności (śledzenie konwersji) prowadzonych akcji reklamowych,
 • ustanowienie, utrzymanie i zarządzanie sesją użytkownika, a także zapamiętanie preferencji językowych i innych ustawień
 • ukrywając informacje na temat korzystania z plików cookie strony, gdy użytkownik zaakceptował korzystanie z nich;
 • uzyskując anonimowe dane statystyczne dotyczące częstotliwości korzystania z odwiedzanej strony;
 • pozwalając na monitorowanie kliknięć wykonanych w otrzymanym newsletterze;
 • identyfikując użytkowników strony pochodzących z kampanii cyfrowej.

Bezpieczeństwo

Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. Zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników. Za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika: Google Analytics, Google AdSense, Google Ads, Facebook.

Jakie pliki cookies wykorzystujemy

Nazwa pliku Okres przechowywania Informacje
cookie_notice_accepted 1 miesiąc Plik wykorzystywany do wyświetlania komunikatu o plikach cookies nowym użytkownikom strony.
_gat 10 minut Google Analytics – plik wykorzystywany do monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Ten plik cookie pomaga identyfikować obszary serwisu, które wymagają optymalizacji.
_ga 2 lata Google Analytics – plik służący do gromadzenia informacji o sposobie korzystania z naszej strony przez jej użytkowników. Ten plik cookie pomaga nam identyfikować obszary serwisu, które wymagają optymalizacji.
_gid 24 godziny analytics.js: służy do odróżnienia użytkowników.
NID, DSID, IDE, FLC, AID, TAID Pliki cookie wykorzystywane do wyświetlania najbardziej trafnych reklam w wielu usługach Google.
_fbp, tr, fr Sesja Pliki cookies, które pomagają wyświetlać reklamy osobom, które już odwiedziły stronę internetową.

Jak usuwane są pliki cookie

Pliki cookies są usuwane z serwera po zakończonej sesji i zamknięciu przeglądarki oraz po czasie nie przekraczającym 24 miesięcy na komputerze użytkownika.

Jak zmienić ustawienia przeglądarki aby nie zapisywała plików cookie

Standardowe ustawienia oprogramowania do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie i stosowanie plików cookies, między innymi na urządzeniu użytkownika. Ustawienia te mogą być zmieniane przez użytkownika w sekcji ustawień użytkowanej przeglądarki internetowej. Użytkownik może samodzielnie całkowicie zablokować obsługę plików cookies lub włączyć komunikaty informujące o każdorazowej próbie przesłania plików cookies na urządzenie użytkownika. Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące realizacji tych ustawień dla najpopularniejszych użytkowanych obecnie przeglądarek:

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl

Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek

Opera – http://help.opera.com/Windows/9.20/en/cookies.html

Safari – https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=en_US

Dla pozostałych przeglądarek instrukcje można znaleźć w sieci Internet.

Informacja o rezygnacji i plikach cookies firm trzecich

Informujemy, że rezygnacja – wyłączenie plików cookies może utrudnić poruszanie się po stronie lub dostarczenie usług proponowanych na naszej stronie internetowej lub w inny sposób utrudnić użytkowanie naszej strony. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą uniemożliwić poprawne działanie również innych stron internetowych wpływając na niektóre funkcjonalności dostępne na tych stronach. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookies.

Informujemy, że na naszej stronie mogą się pojawić przekierowania na innych stron. W takich wypadkach należy pamiętać, że na tych stronach może obowiązywać inna polityka prywatności.

Pliki cookies w urządzeniu końcowym użytkownika naszej strony mogą być zamieszczane i wykorzystywane również przez współpracujących z nasza firmą partnerów oraz podwykonawców (akcje reklamowe, analityka i statystyka google, itp.)

Zmiany Polityki Prywatności

Funkcjonalność i oferta naszego serwisu będzie z czasem ewoluowała zmieniając się i dopasowując do oczekiwań użytkowników. Zmieniane zapewne będą również wykorzystywane technologie, stosowane standardy i wymagania prawne związane z prowadzeniem działalności w sieci Internet. Tym samym w dokumentu będą zachodziły zmiany i modyfikacje. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja będzie się pojawiała w serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszego dokumentu.